• Header 2

Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring Activation Personal Training, Posturologie & Coaching

Definities van de Algemene Voorwaarden
Activation = leverancier van diensten handelsregister KvK inschrijving nr. 11064913
Client = afnemer (of gebruiker) van diensten van Activation
Personal Trainer= Een Persoonlijke Trainer / begeleider op het gebied van fysieke training.
ATDS test is = Een inspanningstest op een fiets.
Voedingsadvies = Advies over voeding betreffende doelstelling client.
Activation Studio = Een trainingslocatie welke ingericht is voor fysieke Training in 1 op 1 en kleine groep verband.
Intakegesprek= gesprek ter oriëntering van de mogelijkheden die Activation als dienstverlener te bieden heeft.
Management= de directie van Activation.
Training = fysieke instructie en bewegingstherapie.
Personal training = persoonlijke 1 : 1 instructie en bewegingstherapie.
Posturologie = Postuur / Houding Therapie
EMS Training = Electro Stimulatie Training
Begeleidingsperiode = Een vooraf vastgestelde periode waarin Activation haar diensten aanbiedt aan de cliënt.
Club Activation Training = Een fysieke instructie in groepsverband.
Activation abonnement = een maandabonnement waarbij je een paar keer per week gebruik maakt van de diensten van Activation.

Artikel 1. Algemeen
Activation, KvK ‘s-Hertogenbosch 11.06.49.13 in deze voorwaarden verder aangeduid als Activation.
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst welke Activation levert (personal training en/of CLUB Activation Training en/of voedingsbegeleiding en/of Posturologie) tussen Activation en betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Activation en betreffende cliënt overeengekomen.
• De toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden van een iedere cliënt wordt uitdrukkelijk niet toegestaan.
• Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden resulteert in directe opzegging van de Activation begeleiding.

Artikel 2.Toepassing
Alle cliënten van Activation worden geacht dit reglement voor de eerste afspraak te hebben doorgelezen en geaccepteerd zonder voorbehoud. Het management van Activation is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Activation. De voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats ter inzage aanwezig zijn.

Artikel 3.Inschrijving
3.1. Bij interesse voor een dienst bij Activation vind er een intakegesprek plaats om te kijken waar het potentiele cliënt staat qua fysieke gesteldheid. 
3.2. Bij interesse voor Posturologie of Voedingsadvies is er eerst overleg of het wenselijk is om een eerste assesment of consult in te plannen.
3.3. Alle afgenomen diensten van Activation door de cliënt zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een looptijd/contractperiode van drie maanden of 1 jaar.
3.4. De directie behoudt zich het recht voor een verzoek tot dienstverlening te weigeren.

Artikel 4.Kosten
4.1. Een  Activation Personal Training abonnement  kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 3 maanden. Na de eerste abonnementsperiode wordt het Activation abonnement stilzwijgend verlengd voor telkens een maand en is deze, met 1 maand opzegtermijn, opzegbaar. 
4.2. Alle bedragen, voor alle diensten van Activation, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 
4.3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 15 per keer administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde  bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de klant voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Is na een periode van vier weken na het opeisbaar worden van de betaling nog niet betaald, dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de cliënt.
4.4. Het Activation abonnement kan worden geblokkeerd zolang een cliënt niet aan de betalingsverplichting voldoet. De cliënt kan de toegang tot de studio worden geweigerd. Activation is gerechtigd het Activation abonnement met de cliënt bij een betalingsachterstand te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt en met het recht voor Activation tot verhaal van alle door haar geleden schade.  
4.5. Een Activation abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4.6. Als er een trainingstraject/strippenkaart word afgenomen door de cliënt zal deze vooraf gefactureerd worden door middel van een elektronische rekening die per e-mail aan de cliënt wordt verzonden. De betaling van de verschuldigde kosten inclusief b.t.w. dient voldaan te zijn voor aanvang van de contractperiode.

Artikel 5. Duur en Beëindiging van de begeleidingsperiode
5.1. Voor de trainingssessies (Personal Training, EMS) wordt er bij Activation gewerkt met een trainings strippenkaart van 10 of 12 Personal Training afspraken/EMS sessies of met maandabonnementsvormen van 1 of 2 Personal Trainingssessies per week met onbeperkt gebruik van Club Activation Training.
5.2. De begeleidingsperiode voor Personal Training gaat in vanaf de dag van de inschrijving en is geldig voor een minimale periode van 3 maanden. Opzegging van de begeleiding kan op elk moment dat een traject trainingen/strippenkaart of abonnement eindigt en er zijn geen kosten aan verbonden. Een  Activation abonnement is altijd voor de duur van 3 maanden. Na de eerste abonnementsperiode wordt het Activation abonnement stilzwijgend verlengd voor telkens een maand en is deze, met 1 maand opzegtermijn, opzegbaar.
5.3. In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van het management van Activation kunnen trainingen en abonnementen “bevroren” worden. 
5.4. Men dient verhindering uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de betreffende afspraak te melden. Indien hier niet aan wordt voldaan verliest de cliënt het recht de Training afspraak/EMS sessie/consult later in te halen en zullen de kosten, onverminderd, in rekening worden gebracht.
5.5. Als een Training afspraak tijdig wordt afgezegd wordt er direct met de Trainer gekeken naar het inplannen van het inhalen van de training afspraak op een ander tijdstip binnen de begeleidingsperiode van de huidige serie Trainingen/abonnement afspraken.
5.6. Activation heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting bij alle diensten welke zij aanbiedt.
5.7. Voor Posturologie wordt de begeleidingsperiode, na het assesment, schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6.Gedrag
6.1. Cliënten van Activation die gebruik maken van de Activation Studio dienen zich te houden aan de huisregels en kledingvoorschriften van Activation. De huisregels worden aan elke Activation cliënt voorgaande de begeleidingsperiode verstrekt en zijn terug te vinden in de kleedkamer en in de regelementen map in de zithoek.
6.2. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van onze Studio, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de cliënt.

Artikel 7.Aansprakelijkheid
7.1. Cliënten van Activation maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van de studio. Activation is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening, of gebruikmaking van de studio.
7.2. Activation is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in en om de studio.
7.3. Activation is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.
7.4. Activation adviseert bij wijzigingen medicatie- en supplementengebruik altijd uw huisarts hiervan op de hoogte te stellen. Wij adviseren onze leden om nooit met medicatie te stoppen en/of minderen zonder overleg met uw (huis)arts of andere medische specialist.
7.5. Activation kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ontevredenheid over het behaalde resultaat na of tijdens de begeleidingsperiode.

Artikel 8.Overige zaken
8.1. Activation behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie cliënt met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer een cliënt herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een in gebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
8.2. Bij overmacht van een trainer/coach van Activation wordt er of gezorgd voor een vervangende Trainer van Activation of er word een nieuwe afspraak gemaakt in overleg met de cliënt.
8.3. Elke cliënt is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training afspraak te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van het begeleidingstraject.
8.4. Tijdens de trainingen, met het oog op de gezondheid en hygiëne, dient elk lid schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.
8.5. Het is in de Trainingsstudio van Activation niet toegestaan om zelfstandig te trainen zonder begeleiding van een Personal Trainer van Activation.
8.6. Het is in de Trainingsstudio niet toegestaan luidruchtig of ander storend gedrag te vertonen.

Privacyverklaring Activation Personal Training d.d. 25 mei 2018

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over u: 
- Uw naam en adres 
- Telefoonnummer
- Factuuradres 
- E-mailadres 
- Betalingsgegevens 
De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder. 
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. 

Afhandelen bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. 

We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen, en daarna totdat de garantie is verstreken. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van uw aankoop en uw factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst. 

Nieuwsbrief 
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Beveiliging 
Wij werken met inschrijfformulieren voor het sluiten van trainingsabbonementen en EMS strippenkaarten. Ook nemen wij schriftelijk intake formulieren af van potentiele clienten.
We bewaren deze informatie zo lang als u klant bij ons bent, en zes maanden daarna. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van uw aankoop en uw factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst. Alles wordt opgeslagen in een kantoor met een deurslot waar alleen de directie van Activation toegang tot heeft.

Functionaris voor gegevensbescherming 
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Joyce McClelland en is bereikbaar per e-mail op info@activation.nu en per telefoon 0624187343 voor al uw vragen en verzoeken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
- het laten corrigeren van fouten 
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
- intrekken van toestemming 
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens 
Activation Personal Training, Hoofdkantoor Theresialaan 56 5262 BP Vught
Locatie adres Vliertstraat 24a, 5261 EM Vught

Nieuws

 • Geef jouw Body een Boost deze Zomer, in slechts 20 minuten per keer!

  Het kan met super efficiënte EMS training bij Activation! Ga jij de...

  Lees meer
 • Tip 5: Be smart!

  Voordat je aan de slag gaat met je doelen is het belangrijk om je startpositi...

  Lees meer
Meer nieuws
 • M. van Delft

  "Dit resultaat had ik, 2 jaar naar dato, niet meer durven hopen. "

  M. van Delft
 • Yvonne van der Swaluw

  "Inmiddels ben ik in het totaal ruim 10 kilo lichter, fitter, gezonder (bloeddruk en cholesterol) en super enthousiast!"

  Yvonne van der Swaluw
 • Annemarie Franken

  "Ik ben met Joyce haar adviezen meteen aan de slag gegaan. Het resultaat was verbluffend. "

  Annemarie Franken
 • Pauline Kaddioui-Lagerweij

  "Mijn rug- en darmklachten en alle andere lichamelijke klachten waren binnen een week verdwenen!"

  Pauline Kaddioui-Lagerweij
 • Linda Loeffen

  "We zijn samen langs gegaan met onze dochter en Joyce gaf ons vrijwel direct het gevoel dat we een goede keuze hadden gemaakt."

  Linda Loeffen
 • Marleen Corvers

  "Door middel van een voedingsplan en intensief sporten ben ik na drie en halve maand 13 kilo kwijt. "

  Marleen Corvers
 • P. van de Laar

  "”laat het er niet bij zitten, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, ga naar Paul!” "

  P. van de Laar
 • Yvonne Jansen

  "Nu na een half jaar kan ik zeggen dat alles is veranderd; ik heb veel meer energie en kracht en ik ben ook afgevallen!"

  Yvonne Jansen
 • Rene Versluis

  "Opeens wist ik het; om je doelen te bereiken moet je het samen doen. "

  Rene Versluis
 • M. vd Abeele

  "Mijn doelstellingen waren; fitter, sterker en strakker worden."

  M. vd Abeele
 • A. Koenraad

  "Het is een plezierige coach om mee te werken die me sterk weet te motiveren!"

  A. Koenraad
 • B. Gerritse

  "Een coach houdt je bezig, hij laat je niet alleen met die eeuwig terugkerende gedachten om het ‘op te geven’."

  B. Gerritse
 • R. Timmers

  "Een persoonlijk aanpak blijkt in praktijk erg belangrijk en werkt bij mij uitstekend. Mijn dank is groot aan Wijnand en Joyce!"

  R. Timmers
 • Joyce Dieleman-de Roode

  "Het was niet altijd makkelijk maar als ik zie wat ik nu tot me neem en wat ik dacht nodig te hebben..een heel groot verschil!"

  Joyce Dieleman-de Roode

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.